วิธีการตั้งค่าบัญชีอีเมล์บน Android

1. เข้าไปที่ Email

android 01


2. Add Email account
2.1. Email address: ชื่อบัญชีอีเมล์ เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.2. รหัสผ่าน (Password): กรอกรหัสผ่านอีเมล์
2.3. จากนั้นให้เลือก Manual Setup

android 02


3. เลือกประเภท IMAP หรือ POP

android 03


4. ระบุข้อมูลต่างๆ ดังนี้
4.1. Username: ชื่อบัญชีอีเมล์ เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4.2. Password: กรอกรหัสผ่านอีเมล์
4.3. Server: ใส่ mail.yourdomain.com
4.4. Security Type: เลือก none
4.5. Port: 143 IMAP Port หรือ 110 POP Port
4.6. IMAP path prefix: เป็นการใช้งานเพิ่มเติมไม่ต้องใส่อะไร
4.7. กดปุ่ม ถัดไป (Next)

android 04


5. เป็นการตั้งค่า mail server ขาออก ดำเนินการตั้งค่าต่างๆ ดังนี้
5.1. SMTP Server: ใส่ mail.yourdomain.com
5.2. Security Type: เลือก None
5.3. Port: ใส่เลข 25
5.4. เปิดใช้งาน require sign-in
5.5. User name: ชื่อบัญชีอีเมล์ เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5.6. รหัสผ่าน (Password) : กรอกรหัสผ่านอีเมล์
5.7. กดปุ่ม ถัดไป (Next)

android 05


6. แสดงรายละเอียดของอีเมล์ กด Next

android 06

หมายเหตุ
ในการตั้งค่า incoming สำหรับรับอีเมล์สามารถตั้งได้แบบ IMAP และ POP3 แต่มีความแตกต่างกันคือ

การตั้งค่า incoming แบบ IMAP จะเป็นการแสดงผลอีเมล์จากเซิฟเวอร์เมล์ในโปรแกรม Mail แต่ไม่ได้ดึงอีเมล์เหล่านั้นลงมาเก็บใน iPhone โดยตรง ทำให้อีเมล์ต้นฉบับยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ วิธีนี้จึงทำให้สามารถเข้าถึงบัญชีอีเมล์เดียวกันจากคอมพิวเตอร์หลายเครื่องพร้อมกันได้ แต่วิธีนี้มีข้อจำกัดการใช้งานที่ขึ้นอยู่กับความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ เพราะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาในการแสดงผลอีเมล์ หากอินเทอร์เน็ตช้า หรืออีเมล์บนเซิฟเวอร์เมล์มีจำนวนมาก หรือมีอีเมล์ขนาดใหญ่ก็อาจทำให้ไม่สามารถแสดงผลอีเมล์บนโปรแกรม Mail ได้

ส่วนอีกรูปแบบคือ การตั้งค่า incoming แบบ POP นั้น เหมาะสมกับการใช้งานอีเมล์ 1 อีเมล์ต่อการตั้งค่าบนโปรแกรม Mail หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่อง (เครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้น) เพราะการทำงานของ POP จะทำการดึงอีเมล์ออกจากเซิฟเวอร์เมล์ลงมาเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง การตั้งค่าแบบ POP จะมีความรวดเร็วเมื่อเปิดอ่านอีเมล์ฉบับเก่าๆที่ถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว แต่ไม่รองรับการใช้งานรับส่งอีเมล์ที่ตั้งบัญชีเดียวกันพร้อมๆกันจากคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง หรือระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

 

  • Sunday, 05 May 2019