วิธีการใช้ FileZilla อัพโหลดข้อมูลเว็บไซต์

โปรแกรม FileZilla เป็นโปรแกรม FTP Client คือโปรแกรมสําหรับรับส่งข้อมูลไปยัง Server
1. สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://filezilla-project.org
2. หน้าเว็บจะมีสองแบบคือ FileZilla Client และ FileZilla Server ให้โหลดตัว Client
3. เมื่อโหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้ทําการติดตั้งโปรแกรม
4. หลังจากการติดตั้งโปรแกรม มีไอคอนของ FileZilla ที่ Desktop ดังรูป
5. องค์ประกอบของ FileZillaแสดงดังภาพด้านล่าง
5.1. Genaral Toolbar -- เมนูทั่วไป
5.2. Quick Connect -- ล็อกอินแบบรวดเร็ว
5.3. Server Information -- แสดงข้อมูลจากServer
5.4. Local Site Folder Tree -- แสดงโฟลเดอร์ในเครื่อง
5.5. Remote Site Folder Tree -- แสดงโฟลเดอร์ที่อยูใน่ Server
5.6. Local Site Files -- แสดงไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้
5.7. Remote Site Files -- แสดงไฟล์ในโฟลเดอร์ที่อยูใน่ Server ที่เลือกไว้
5.8. Queue Files -- แสดงรายชื่อไฟล์ที่จะ Upload / Download

ftp 01

6.ให้ทําการเปิ ดโปรแกรม FileZilla จากนั้นคลิกไอคอนรูปเซิร์ฟเวอร์มุมซ้ายบน

ftp 02

7.จากนั้นให้เลือก New Site

ftp 03

8.ช่อง Host ให้ใส่ ftp.yourname.com (hostname.com คือ ชื่อเว็บไซต์), Port : 21

ftp 04

9. ฝั่งซ้ายคือข้อมูลในเครื่องของเรา ส่วนฝั่งขวาคือserver ที่เราเชื่อมต่อ

ftp 05

10.เริ่มทําการ Upload ไฟล์โดยลาก(drag) ไฟล์ที่ต้องการจากหน้าต่างด้านซ้าย(Local Site) ไปวาง (drop) ไว้ในหน้าต่างทางด้านขวา (Remote Site) ภาพแสดงสถานะการอัพโหลดไฟล์

ftp 06

11. หลังจากการ Upload ไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ ม Disconnect เพื่อจบการทํางาน (เพื่อความปลอดภัยกรุณา Disconnect ทุกครั้งหลังใช้งาน)

ftp 07

 

  • Sunday, 05 May 2019
  • Posted in: FTP