03. การแจ้งปัญหา – Open a New Ticket

1. คลิกเลือก “Open a New Ticket” เพื่อแจ้งปัญหาของท่านมายังทีม Support ของเรา

3


2.
คลิกเลือก “(+)” ด้านขวา เพื่อระบุปัญหาของท่าน

4


3.
หน้า Open a New Ticket ให้ท่านระบุรายละเอียดปัญหาของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

    a. Company Name : ระบุชื่อบริษัทของท่าน
    b. Serial Number : ระบุหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
    c. Problem Description : ระบุปัญหา โดย 1 เครื่องสามารถระบุปัญหาได้ 5 ปัญหา
    d. User Name : ระบุชื่อของผู้แจ้งปัญหา (หมายเหตุ : หากระบุชื่อผู้แจ้งปัญหาถูกต้องแล้ว เครื่องหมายอัศเจรีย์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก)
    e. Phone Number : หมายเลขโทรศัพท์ผู้แจ้ง (หมายเหตุ : หากระบุหมายเลขโทรศัพท์ผู้แจ้งถูกต้องแล้ว เครื่องหมายอัศเจรีย์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก)
    f. Email Address : ระบุอีเมล์ของผู้แจ้งปัญหา (อีเมล์ดังกล่าวจะได้รับอีเมล์แจ้งสถานะของปัญหาและสามารถติดตามปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
หมายเหตุ : หากระบุอีเมล์ของผู้แจ้งปัญหาผู้แจ้งถูกต้องแล้ว เครื่องหมายอัศเจรีย์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก)

5


4.
หลังจากระบุรายละเอียดของ Ticket เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิก “Submit” เพื่อส่งปัญหาของท่านมายังทีม Support ของเรา หรือ หากต้องการยกเลิก Ticket ให้ท่านคลิกที่ “Cancel”

5.
หลังจากกด “Submit” จะโชว์หน้า Tickets มีรายละเอียดของหัวข้อดังนี้

    a. No. : ลำดับที่

    b. Serial Number : หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

    c. Company Name : ชื่อบริษัทของท่าน

    d. Problem Description : รายละเอียดของปัญหาที่ท่านได้แจ้ง

    e. Date/Time : วัน/เวลาที่แจ้งปัญหา

    f. Status : สถานะของปัญหาเป็น New

32

  • Sunday, 05 May 2019