Terms & Conditions

เงื่อนไขการใช้บริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน (VPS)

1.) ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบ ร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1.1.) เป็นแหล่งกระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ Spyware และ Trojan horse หรือเป็นแหล่งที่ใช้ในการเจาะหรือโจมตีระบบอื่น

1.2.) เป็นแหล่งที่ใช้ในการทำ Phishing เพื่อแอบขโมยข้อมูลของผู้อื่น

1.3.) ให้บริการหรือเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์และข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์

1.4.) ให้บริการในลักษณะที่เป็น Peer to Peer

1.5.) ให้บริการเว็บไซต์ที่นำเสนอสิ่งผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในที่นี้รวมถึงสื่อลามกอนาจาร การทำให้ผู้อื่นเสียหาย การพนัน รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ลักษณะนี้ด้วย

1.6.) ใช้เป็นแหล่งที่ใช้ในการทำ Commercial Mass E-mailing หรือ “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจการส่งข้อความ ลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น

1.7.) เป็นแหล่งเผยแพร่รูปภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการตัดต่อหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย

1.8.) ใช้เป็นแหล่งทำกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ

2.) ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้

2.1.) ผู้ใช้บริการใช้เอกสารหรือข้อมูลปลอมในการขอใช้บริการ

2.2.) ผู้ใช้บริการใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือใช้บริการขัดกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ให้บริการจะได้ แจ้ง เตือนแล้วหรือไม่

2.3.) ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าวันครบกำหนดชำระ หนี้เป็นเวลา 3 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด และจะลบข้อมูลทั้งหมดออกหลังจากเลยกำหนดชำระหนี้ 15 วัน

2.4.) เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้บริการ

2.5.) ผู้ให้บริการมีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการ

3.) ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบ หากโปรแกรมหรือข้อมูลบนเครื่อง Server ของผู้ใช้บริการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกลบรั่วไหล หรือเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการแกะรอย ค้นหา ตามตัวผู้ที่สร้างความเสียหายให้แก่โปรแกรมและข้อมูลของผู้ใช้บริการ

4.) ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของในหมายเลข IP Address ทุกเบอร์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเรียกคืนหมายเลข IP Address ตามที่ทางผู้ให้บริการเห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

5.) ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนบุคคลที่มีอำนาจติดต่อประสานงานกับทางผู้ให้ บริการได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอำจาจติดต่อประสานงานดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทันที ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายใด ๆ เนื่องจากบุคคลที่เคยมีอำนาจติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการ ขอใช้บริการในนามของผู้ใช้บริการก่อนที่ผู้ใช้บริการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง

6.) ผู้ให้บริการ สามารถที่จะเข้าทำการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้บริการมีการใช้ งานผิดปกติ หรือกรณีที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร ผู้ให้บริการสามารถที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการไม่ได้

7.) กรณีผู้ใช้บริการต้องการให้ผู้ให้บริการดำเนินการใดๆ เช่น แก้ไข ย้าย ลบ หรือกรณีอื่นๆที่ผู้ให้บริการเห็นว่าจำเป็นต้องยืนยันความเป็นเจ้าของ ผู้ใช้บริการจะต้องใช้อีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางผู้ให้บริการแจ้งความประสงค์เข้ามาเท่านั้น หากใช้อีเมล์อื่น ทางผู้ให้บริการจะไม่ดำเนินการใดๆให้ทั้งสิ้น

8.) ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารในการยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ หรือเอกสารอื่นๆที่ออกโดยทางราชการ หากมีเหตุให้สงสัยว่า ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้บริการให้มานั้นไม่เป็นความจริง โดยจะให้ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร หากถึงกำหนดผู้ใช้บริการยังไม่จัดส่งเอกสารที่ร้องขอไป ผู้ให้บริการจะระงับการใช้บริการทั้งหมด จนกว่าจะได้เอกสารที่ร้องขอไป

9.) ผู้ให้บริการจะถือว่า ผู้ครอบครองอีเมล์ ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางผู้ให้บริการ เป็นเจ้าของบริการนั้นๆ เว้นแต่จะมีเอกสารหลักฐานมาแสดง

10.) ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิด ของผู้ให้บริการทั้งสิ้น

11.) ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงนี้ตามที่สมควร และถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขพร้อมทั้งยอมรับข้อตกลงทั้งหมด

12.) ผู้ใช้บริการ ย่อมทราบดีว่า กำลังใช้ทรัพยากรต่างๆ ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ร่วมกับผู้ใช้บริการท่านอื่นอยู่ ดังนั้น ถ้าผู้ใช้บริการรายใด ใช้บริการแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับทันที หรือแจ้งเตือนให้ทราบก่อน แล้วแต่กรณี

13.) ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ที่ผู้ให้บริการจัดให้ทุกซอฟแวร์ในเซิร์ฟเวอร์เสมือนถือ เป็น ลิขสิทธิ์ของ ผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำซอฟแวร์เหล่านั้นไปจำหน่ายต่อ หรือนำไปให้ผู้อื่นใช้ไม่ว่าซอฟแวร์นั้นจะได้รับการดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม

14.) ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบและไม่รับบริหาร จัดการ และดูแลซอฟแวร์ที่ผู้ใช้บริการนำมาติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผู้ให้ บริการจัด ให้ และผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ซอฟแวร์ที่ผู้ใช้บริการติดตั้งเพิ่ม เติมนั้น ส่งผลทำให้เซิร์ฟเวอร์เสมือนทำงานไม่ปกติหรือไม่สามารถทำงานได้

15.) ผู้ใช้บริการต้องบริหาร จัดการ และดูแลภายในเซิร์ฟเวอร์เสมือนด้วยตัวเอง ผู้ให้บริการมีหน้าที่ดูแลให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานได้ปกติเท่านั้น ยกเว้นแต่ผู้ใช้บริการจะซื้อบริการเสริมสำหรับการดูแล

16.) ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการ นั้นสูญ หายไม่ ว่ากรณีใดๆ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีการสำรองข้อมูลไว้ 1 ชุดแล้วก็ตาม

17.) ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิไม่ให้บริการ เซิร์ฟเวอร์เสมือน สำหรับ Bit Torrent , Camfrog Server, Proxy Server, VPN, TeamSpeak, Streaming ทั้งภาพและเสียง,เก็บไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หากตรวจพบ จะขอยกเลิกสัญญาและ ปิดบริการทันที โดยไม่มีการคืนเงิน

18.) ไม่อนุญาตให้บริการเกี่ยวกับเกมส์ออนไลน์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการโดยตรง หรือเว็บไซต์ที่สนับสนุนให้เล่นเกมส์ออนไลน

19.) ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการดูแลให้เซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการ สามารถให้ บริการได้ ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่กำหนดไว้เท่านั้น ในกรณีที่ Software/Script ขัดข้อง ผู้ให้บริการไม่ใช่ผู้ให้บริการด้าน Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียน การใช้งานในด้านต่างๆ ของ Script โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามนั้น